Request a document copy: Nghiên cứu thực nghiệm về quan hệ giữa ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính của các Công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010 và tỷ số tài chính

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel