Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55200
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMai Ngoc Cuong-
dc.date.accessioned2017-09-14T11:02:11Z-
dc.date.available2017-09-14T11:02:11Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.issn1859 -1124-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55200-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=485dfc93-09d7-4380-ad88-165bdd193e33-
dc.description.abstractThe paper shows that the Vietnam’s system of social security policies during its reforms increasingly supports risk prevention, mitigation and management, positively contributing to the implementation of targets for human development. This system, however, reveals many shortcomings, such as its limited coverage and low impact on beneficiaries. Since the system, in which all citizens are guaranteed to be engaged, should assure people’s fundamental needs and increase its scope of impact, greater accountability of involved parties is required. Additionally, on the basis of synchronous development of all components of the social safety net, it is vital that the policy model, organizations in operation and/or services and finance resources providers be diversified and that the development of social security policies be attached to economic and social development.-
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.relation.ispartofJournal of Economic Development-
dc.relation.ispartofseriesJED, No. 222-
dc.subjectSocial security-
dc.subjectSocial insurance-
dc.subjectHealth insurance-
dc.subjectUnemployment insurance-
dc.subjectSocial benefits-
dc.subjectSustainable development-
dc.titleSocial security policies in connection with sustainable economic growth in the period 2011-2020-
dc.typeJournal Article-
dc.relation.referenceBVPL (2013),“Báo động tình trạng nợ bảo hiểm thất nghiệp” retrieved from baohiemxahoi.gov.vn/?u=nws&su=d&cid=384&id=8265on Oct. 29, 2013-
dc.relation.referenceDepartment ofSocial Protection (2010), Số liệu bảo trợxã hội và giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, Lao động-Xã hội Publisher.-
dc.relation.referenceDepartment of Social Protection (2013), “Báocáo kết quả tổng số đối tượng sống tại cộng đồng năm 2013”.-
dc.relation.referenceĐăng Kiên(2012), “Tổng kết, đánh giá 3 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế” retrieved fromhttp://bhxhthanhhoa.gov.vn/portal/news/Hoat-dong-cua-nganh/Tong-ket-danh-gia-3-nam-thuc-hien-Luat-Bao-hiem-y-te-402/on Oct. 29, 2013.-
dc.relation.referenceĐỗVăn Sinh (2011), Đề ánđánh giá hoạt động Quỹ BHXH, BHYT; tính toán dự báo cân đối Quỹ BHXH, BHYT đếnnăm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030,BHXH Việt Nam Publisher.-
dc.relation.referenceMai Ngọc Cường(2009), Xây dựng và hoàn thiện hệ thốngchính sách an sinh xã hội ở Việt Nam, Chính trị Quốc gia Publisher, Hà Nội-
dc.relation.referenceMai Ngọc Cường(2012), “Về chính sách tiền lương và thu nhập ở nước ta hiện nay”, Kinh tế và Phát triển, No 181 (July).-
dc.relation.referenceMai Ngọc Cường& Phan Thị Kim Oanh (2012), “An sinh xã hội theo nguyên tắc đóng - hưởng đốivới nông dân ở nước ta: Thực trạng và khuyến nghị”, Kinh tế và Phát triển, No 185 (November).-
dc.relation.referenceNA Committee for Social Affairs (2012),“Báo cáo kết quả phiên giải trình của Bộtrưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách, pháp luật bảo trợ xãhội tại Ủy ban về các vấn đề xã hội” downloaded fromhttp://www.na.gov.vn/htx/Vietnamese/default.asp?sAction=DETAIL_CONT&intDocID=1762#EcTC3auJohEIon June, 1, 2014.-
dc.relation.referencePhạm Ngọc Linh & Nguyễn Thị Kim Dung (2008),Giáo trình Kinh tế phát triển, Đại họcKinh tế quốc dân Publisher, Hà Nội.-
dc.relation.referenceVietnamGovernment (2007), “Nghị định 67/2007/NĐ-CP” retrieved from http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=22662on Feb. 20, 2014.-
dc.relation.referenceVietnamGovernment (2006), “Nghị định152/2006/NĐ-CP” retrieved from http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=18935on Feb. 10, 2014.-
dc.relation.referenceVietnamGovernment (2007), “Nghị định số 67/2007/NĐ-CP” retrieved fromhttp://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=22662 onFeb. 10, 2014-
dc.relation.referenceVietnamGovernment (2009), “Nghị định số62/2009/NĐ-CP” retrieved fromhttp://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=89474on Feb. 15, 2014.-
dc.relation.referenceVietnamGovernment (2010), “Nghị định số13/2010/NĐ-CP” retrieved fromhttp://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=93348on Feb. 15, 2014.-
dc.relation.referenceVietnamGovernment (2012), “Nghị quyết 70/NQ-CP” retrieved fromhttp://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=164350on Feb. 15, 2014.-
dc.relation.referenceVietnam National Assembly (2006), “Luật số71/2006/QH11 của Quốc hội: Luật bảo hiểm xã hội” retrieved from http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=28955on Feb. 25, 2014.-
dc.relation.referenceVietnam National Assembly (2008), “Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội:Luật Bảo hiểm y tế” retrieved from http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=81142on March, 13, 2014.-
dc.relation.referenceVietnam SocialSecurity (2012), “Báo cáo kết quảthực hiện chính sách bảo hiểm xã hội năm 2007 – 2011 và định hướng nhiệmvụ đến năm 2015”, Hà Nộ-
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.24311/jed/2014.222.01-
dc.format.firstpage2-
dc.format.lastpage16-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeJournal Article-
Appears in Collections:JABES in English
Show simple item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.