Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57230
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrịnh Thùy Anhvi
dc.contributor.otherPhan Tường Vivi
dc.date.accessioned2018-06-05T04:07:10Z-
dc.date.available2018-06-05T04:07:10Z-
dc.date.issued2017-02-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=78f35a08-85d2-4603-89fe-95f68dca409a-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57230-
dc.description.abstractNghiên cứu xem xét tác động của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự hài lòng và cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức trong các doanh nghiệp tại TP.HCM. Tác giả thu thập 200 mẫu phỏng vấn các nhà quản lí, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm điện tử, sau đó tiến hành nghiên cứu định lượng thông qua phân tích nhân tố, tương quan và hồi quy. Kết quả cho thấy các yếu tố văn hóa doanh nghiệp được thể hiện thông qua: Đào tạo và phát triển; Khen thưởng và sự công nhận; Bầu không khí và môi trường làm việc; Chính sách quản trị và định hướng tương lai. Bên cạnh đó, tồn tại mối quan hệ thuận chiều giữa các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự hài lòng của nhân viên, từ đó tác động thuận chiều đến sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị đối với các nhà lãnh đạo, đó là: Cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt để gia tăng sự hài lòng của nhân viên, nhờ đó khuyến khích nhân viên cam kết gắn bó với tổ chức.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.28(2)-
dc.subjectVăn hóa doanh nghiệpvi
dc.subjectSự hài lòngvi
dc.subjectCam kết gắn bóvi
dc.titleVăn hóa doanh nghiệp, sự hài lòng và cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức trong các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm điện tử tại TP. Hồ Chí Minhvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage61-
dc.format.lastpage85-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairetypeJournal Article-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.