Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57301
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Thị Cànhvi
dc.date.accessioned2018-06-05T07:19:10Z-
dc.date.available2018-06-05T07:19:10Z-
dc.date.issued2016-03-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=012da5a2-4fa0-4d4a-afe9-9a02f1d10cb1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57301-
dc.description.abstractNghiên cứu kết hợp cả phân tích định tính và định lượng, áp dụng mô hình Solow với bảng cân đối liên ngành (I/O) để xác định các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế TP.HCM trong các giai đoạn gần đây (2006–2010 và 2011–2015). Kết quả cho thấy TP.HCM luôn đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế cả nước cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Dù tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011–2015 có giảm so với giai đoạn trước, nhìn chung chất lượng tăng trưởng của kinh tế TP.HCM được cải thiện. Yếu tố vốn vẫn giữ vai trò quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế TP.HCM. Yếu tố năng suất tổng nhân tố (TFP) đóng góp vào tăng trưởng giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, rút ngắn khoảng cách so với yếu tố vốn. Ngược lại, yếu tố lao động có tỉ trọng đóng góp trong tăng trưởng giảm, nhường vị trí cho yếu tố tổng năng suất nhân tố. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số hàm ý, kiến nghị nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế TP.HCM bền vững cho giai đoạn tới.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.27(3)-
dc.subjectKinh tế TP.HCMvi
dc.subjectYếu tố đóng góp vào tăng trưởngvi
dc.subjectBảng I/Ovi
dc.subjectNăng suất tổng nhân tốvi
dc.titleCác yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minhvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage2-
dc.format.lastpage24-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeJournal Article-
item.fulltextOnly abstracts-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.