Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59235
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hồngen_US
dc.date.accessioned2019-09-05T04:17:21Z-
dc.date.available2019-09-05T04:17:21Z-
dc.date.issued2019-04-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=84235932-03da-43ef-b261-37971f7666ca-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59235-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu này nhằm kiểm định sự tác động của các thuộc tính mục tiêu công việc (tính thách thức, tính cụ thể và áp lực đạt được mục tiêu), các yếu tố nhận thức phản ánh năng lực kiểm soát bản thân của cá nhân (sự tập trung vào phúc lợi của khách hàng, sự ngụy biện đạo đức), và các yếu tố môi trường công việc (hành vi phi đạo đức của đồng nghiệp, và sự thúc đẩy sáng tạo trong nhóm) đối với hành vi bán hàng phi đạo đức của nhân viên kinh doanh. Dữ liệu được thu thập bằng cách khảo sát các nhân viên kinh doanh đang làm việc tại Việt Nam. Mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) và phần mềm SmartPLS 3 được sử dụng để kiểm định mô hình nghiên cứu. Kết quả cho thấy các thuộc tính của mục tiêu công việc tác động tiêu cực đến sự tập trung vào phúc lợi của khách hàng, đồng thời tác động tích cực đến hành vi bán hàng phi đạo đức của nhân viên kinh doanh. Qua đó, nghiên cứu nhấn mạnh vai trò điều tiết và vai trò trung gian của sự tập trung vào phúc lợi của khách hàng, từ đó góp phần làm rõ những xói mòn trong nhận thức đạo đức của cá nhân, và đưa ra những hàm ý quản trị cho các tổ chức doanh nghiệp.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Áen_US
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.30(4)en_US
dc.subjectMục tiêuen_US
dc.subjectPhúc lợi của khách hàngen_US
dc.subjectNgụy biệnen_US
dc.subjectĐạo đứcen_US
dc.subjectĐồng nghiệpen_US
dc.subjectSáng tạoen_US
dc.titleHành vi bán hàng phi đạo đức: khám phá vai trò của sự tập trung phúc lợi của khách hàngen_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.format.firstpageN/Aen_US
dc.format.lastpageN/Aen_US
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeJournal Article-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextOnly abstracts-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.