Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59241
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Thị Tuyết Trinhen_US
dc.contributor.otherBùi Thị Thiện Mỹen_US
dc.contributor.otherLê Phan Ái Nhânen_US
dc.date.accessioned2019-09-05T07:09:10Z-
dc.date.available2019-09-05T07:09:10Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=55e16023-498b-4257-837b-2b0aad562168-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59241-
dc.description.abstractNghiên cứu phân tích phản ứng tiền tệ của châu Á và Việt Nam với cú sốc chính sách tiền tệ (CSTT) Trung Quốc bằng mô hình tự hồi qui vectơ ứng dụng thống kê Bayes (BVAR). Các đặc điểm độ mở thương mại, mức hội nhập tài chính, chế độ tỷ giá và tình trạng phụ thuộc hàng nguyên nhiên liệu thô được tính đến trong mô hình làm cơ sở giải thích sự khác nhau trong phản ứng. Sử dụng dữ liệu tần suất quí của 10 nước châu Á và Việt Nam trong giai đoạn 2002Q1-2018Q3, nghiên cứu cho thấy CSTT châu Á không phản ứng với cú sốc CSTT Trung Quốc nhưng CSTT Việt Nam có phản ứng. Mức hội nhập tài chính và chế độ tỷ giá không phải là nguyên nhân giải thích cho sự khác biệt trong phản ứng với tác động của CSTT Trung Quốc. CSTT nước có độ mở thương mại cao và xuất khẩu hàng nguyên nhiên liệu thô phản ứng với CSTT Trung Quốc trong khi nước có độ mở thương mại thấp và nhập khẩu hàng nguyên nhiên liệu thô lại không phản ứng.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Áen_US
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.30(6)en_US
dc.subjectTác động tràn chính sách tiền tệen_US
dc.subjectBVARen_US
dc.subjectTrung Quốcen_US
dc.subjectChâu Áen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titlePhản ứng tiền tệ của châu á và việt nam với tác động tràn từ chính sách tiền tệ trung quốc: sự khác biệt từ đặc điểm kinh tếen_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.format.firstpageN/Aen_US
dc.format.lastpageN/Aen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeJournal Article-
item.fulltextOnly abstracts-
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.