Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59245
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTừ Thanh Hoàien_US
dc.contributor.otherNguyễn Phong Nguyênen_US
dc.date.accessioned2019-09-05T07:09:10Z-
dc.date.available2019-09-05T07:09:10Z-
dc.date.issued2019-07-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=76b1bfa9-fa9f-4634-abdf-5a32a9b5e9c3-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59245-
dc.description.abstractDựa trên lý thuyết hợp pháp và lý thuyết cơ sở nguồn lực doanh nghiệp, nghiên cứu này xây dựng và kiểm định một mô hình trung gian – điều tiết về quá trình hệ thống kiểm soát nội bộ tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh trong bối cảnh trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ngày càng được quan tâm bởi các doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả kiểm định từ dữ liệu khảo sát 169 doanh nghiệp tại Việt Nam cho thấy cấu trúc kiểm soát nội bộ tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh thông qua việc tăng cường sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đóng vai trò điều tiết cho mối quan hệ giữa cấu trúc kiểm soát nội bộ và sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ. Nghiên cứu này đem lại một số hàm ý lý thuyết và hàm ý quản lý cho các nhà quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam để tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu và xây dựng cơ chế trách nhiệm xã hội nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Áen_US
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.30(7)en_US
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectTrách nhiệm xã hội doanh nghiệpen_US
dc.subjectKết quả hoạt động kinh doanhen_US
dc.titleTrách nhiệm xã hội doanh nghiệp: vai trò điều tiết hoạt động kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp tại Việt Namen_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.format.firstpageN/Aen_US
dc.format.lastpageN/Aen_US
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairetypeJournal Article-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.languageiso639-1vi-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.