Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60047
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Thị Cànhen_US
dc.contributor.authorLê Quang Minhen_US
dc.contributor.authorCai Phúc Thiên Khoaen_US
dc.date.accessioned2020-04-27T03:46:30Z-
dc.date.available2020-04-27T03:46:30Z-
dc.date.issued2019-08-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=49e43a37-7e3a-4d58-8bc2-668a69fbfa1f-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60047-
dc.description.abstractBài nghiên cứu này tìm hiểu mức độ lan tỏa của các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến Việt Nam thông qua phân tích hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, chúng tôi ước tính hiệu quả kỹ thuật của tất cả các công ty bằng cách sử dụng hàm sản xuất Cobb-Doulass và hàm translog. Trong giai đoạn hai, chúng tôi sử dụng phương pháp hồi quy bình phương bé nhất OLS để xem xét mối quan hệ lan tỏa của các doanh nghiệp FDI với hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp trong nước. Sử dụng một bộ dữ liệu lớn (dữ liệu điều tra của 30.739 doanh nghiệp với 178.978 quan sát trong giai đoạn 2010-2016), chúng tôi tìm thấy bằng chứng về mối liên kết tích cực giữa hệ số liên kết xuôi của các doanh nghiệp FDI với hiệu quả của các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp tại các tỉnh vùng Bắc và Trung bộ hoạt động kém hiệu quả hơn so với các doanh nghiệp ở các tỉnh vùng Nam bộ của Việt Namen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Áen_US
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.30(8)en_US
dc.subjectLan tỏaen_US
dc.subjectDoanh nghiệp chế biếnen_US
dc.subjectFDIen_US
dc.subjectHiệu quả kỹ thuậten_US
dc.titleTác động lan tỏa của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đến hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến Việt Namen_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.format.firstpageN/Aen_US
dc.format.lastpageN/Aen_US
item.openairetypeJournal Article-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.languageiso639-1vi-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.