Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60064
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Hải Quangen_US
dc.date.accessioned2020-04-27T03:46:32Z-
dc.date.available2020-04-27T03:46:32Z-
dc.date.issued2019-12-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=7ffe014d-4de3-458c-b2d4-178a42152ec8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60064-
dc.description.abstractNăng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) có vai trò rất quan trọng trong các mô hình tăng trưởng. Nó thể hiện sự tăng trưởng mang tính chiều sâu và bền vững. Nghiên cứu này xác định và so sánh tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFPG) giữa các phương thức vận tải ở Việt Nam qua hàm sản xuất Cobb - Douglas. Kết quả phân tích dữ liệu trong giai đoạn 2000-2017 cho thấy vốn, lao động và TFP là những yếu tố tác động đến đầu ra của ngành vận tải (tấn-km vận chuyển). Tuy nhiên vai trò của chúng trong các phương thức vận tải là khác nhau. Trong thời gian qua các phương thức vận tải ở Việt Nam tăng trưởng chủ yếu dựa vào tăng vốn. TFPG trong vận tải hàng không là cao nhất và có xu hướng tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây, còn các phương thức vận tải khác thì không có được điều này. Những kết quả từ nghiên cứu này là cơ sở để gợi ra những hàm ý cho việc phát triển đồng bộ các phương thức vận tải ở Việt Nam.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Áen_US
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.30(12)en_US
dc.subjectTốc độ tăngen_US
dc.subjectNăng suấten_US
dc.subjectCác nhân tố tổng hợpen_US
dc.subjectCác phương thức vận tảien_US
dc.titleSo sánh tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp giữa các phương thức vận tải ở Việt Nam – Đo lường qua hàm sản xuất Cobb–Douglasen_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.format.firstpageN/Aen_US
dc.format.lastpageN/Aen_US
item.fulltextOnly abstracts-
item.languageiso639-1vi-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeJournal Article-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.