Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63245
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTừ Thanh Hoàivi
dc.contributor.otherTrần Anh Hoavi
dc.contributor.otherNguyễn Phong Nguyênvi
dc.date.accessioned2022-03-10T09:14:50Z-
dc.date.available2022-03-10T09:14:50Z-
dc.date.issued2022-02-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=649d97b7-88bd-43b5-a9fd-d4eea260708d-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63245-
dc.description.abstractHệ thống kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam, từ đó đặt ra yêu cầu phải phát huy hiệu quả việc thực hành kế toán quản trị ở các doanh nghiệp này. Nghiên cứu này được thực hiện thông qua phỏng vấn sâu 15 nhà quản lý ở các doanh nghiệp Việt Nam để đưa ra một mô hình nhằm giải thích vai trò của thông tin kế toán quản trị và năng lực kế toán trong việc phát huy những nỗ lực tham gia của kế toán vào quá trình ra quyết định chiến lược nhằm tăng cường kết quả hoạt động kinh doanh. Thông qua phân tích dữ liệu định tính, nghiên cứu đã đề xuất một khung khái niệm thể hiện vai trò truyền dẫn của thông tin kế toán quản trị đối với tác động của sự tham gia của kế toán vào quá trình ra quyết định chiến lược đến kết quả hoạt động kinh doanh cũng như vai trò điều tiết của năng lực kế toán đối với tác động này. Bên cạnh những đóng góp lý thuyết vào cơ sở lý luận kế toán quản trị chiến lược, kết quả nghiên cứu cũng đưa ra những hàm ý quản lý cho các doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm phát huy hiệu quả các công cụ của kế toán quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Ávi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.33(2)-
dc.subjectKế toán quản trịvi
dc.subjectKết quả hoạt động kinh doanhvi
dc.subjectNăng lực kế toánvi
dc.subjectQuyết định chiến lượcvi
dc.titleVai trò của kế toán quản trị trong quá trình ra quyết định chiến lược: Nghiên cứu định tính các trường hợp doanh nghiệp Việt Namvi
dc.typeJournal Article-
item.openairetypeJournal Article-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextnone-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.