Request a document copy: Ảnh hưởng của giới tính nữ trong Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận - Nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel