Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56620
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Liên Hoaen
dc.contributor.authorNguyễn Chí Côngen
dc.date.accessioned2017-12-27T08:40:42Z-
dc.date.available2017-12-27T08:40:42Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002941-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56620-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026313~S1-
dc.description.abstractBài nghiên cứu này xem xét tác động bất cân xứng của dòng tiền lên độ nhạy cảm tiền mặt nắm giữ (sự tăng/giảm của tiền mặt nắm giữ khi có sự tăng/giảm trong dòng tiền của công ty). Kiểm tra mẫu gồm 130 công ty phi tài chính được niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán HOSE và HNX của Việt Nam trong giai đoạn từ 2008 đến 2016 tác giả tìm thấy kết quả không thống nhất với kết luận của một số nghiên cứu gần đây (Dichu Bao và cộng sự 2012, Whited và Riddick 2009): tác động của dòng tiền lên độ nhạy cảm tiền mặt nắm giữ là cùng chiều. Để xem xét tác động của hạn chế tài chính, bài nghiên cứu chia các mẫu quan sát thành công ty bị hạn chế tài chính và công ty không bị hạn chế tài chính và kết quả thống kê cho thấy rằng có sự khác biệt trong tác động của dòng tiền lên độ nhạy cảm tiền mặt nắm giữ ở hai nhóm này. Tác động bất cân xứng của dòng tiền lên độ nhạy cảm tiền mặt nắm giữ ở ty bị hạn chế tài chính là ít hơn so với công ty không bị hạn chế tài chính. Để kiểm soát vấn đề chi phí đại diện, tác giả sử dụng quyền cổ đông có tổ chức để thể hiện cho sự kiểm soát chặt chẽ từ bên ngoài. Kết quả về mặt kinh tế cho thấy rằng trong điều kiện dòng tiền âm các công ty có chi phí đại diện cao tiếp tục tài trợ cho các dự án xấu bằng tiền mặt dự trữ. Các công ty với sự kiểm soát chặt chẽ từ bên ngoài sẽ chấm dứt các dự án có NPV âm làm tăng tiền mặt nắm giữ. Trong điều kiện dòng tiền dương, công ty tiếp tục đầu tư để tận dụng các dự án tốt làm cho lượng tiền mặt nắm giữ giảm.en
dc.format.medium38 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectDòng tiềnen
dc.subjectTiền mặten
dc.subjectCash flowen
dc.subjectCashen
dc.subjectCorprate finance-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.titleTác động bất cân xứng của dòng tiền lên độ nhạy cảm tiền mặt của các doanh nghiệp Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.48 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.