Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58402
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Thuen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Kim Dungen_US
dc.date.accessioned2019-01-07T01:52:59Z-
dc.date.available2019-01-07T01:52:59Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006851-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028631~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58402-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm các mục tiêu: (1) xác định các nhân tố thuộc quản trị công ty (QTCT); (2) tính toán, đo lường mức độ CBTTTNXH tại các công ty trong phạm vi nghiên cứu, sau đó sử dụng kết quả này để kiểm tra mối quan hệ giữa nhân tố QTCT và vấn đề CBTTTNXH; (3) xem xét sự khác biệt về đặc điểm QTCT giữa nhóm công ty niêm yết có mức độ CBTTTNXH cao và nhóm công ty niêm yết có mức độ CBTTTNXH thấp nhất. Kết quả cho thấy các biến có tương quan dương với mức độ CBTTTNXH bao gồm: sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngoài và ủy ban kiểm toán; biến vai trò kiêm nhiệm của CEO và chủ tịch HĐQT tương quan âm đến mức độ CBTTTNXH; sở hữu quản lý không có tác động đến mức độ CBTTTNXH như giả thuyết đặt ra.en_US
dc.format.medium64 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBáo cáo tài chínhen_US
dc.subjectQuản trị doanh nghiệpen_US
dc.subjectFinancial statementen_US
dc.subjectCorporate governanceen_US
dc.titleẢnh hưởng của nhân tố quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội – bằng chứng thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.