Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58529
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Thu Hiềnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thu Hiềnen_US
dc.date.accessioned2019-02-12T06:09:47Z-
dc.date.available2019-02-12T06:09:47Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006737-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029253~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58529-
dc.description.abstractTrên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận, tổng quan kết quả các công trình nghiên cứu về chất lượng kiểm toán, đo lường chất lượng kiểm toán và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán trên thế giới cũng như trong nước tác giả đã xây dựng được mô hình và giả thuyết nghiên cứu về mối quan hệ giữa các yếu tố quản trị doanh và chất lượng kiểm toán tại các công ty niêm yết ở Việt Nam và thực hiện kiểm định giả thuyết nghiên cứu đặt ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng có sự tồn tại mối quan hệ giữa các yếu tố quản trị doanh nghiệp với chất lượng kiểm toán (được đo lường thông qua quy mô công ty kiểm toán) tại các công ty niêm yết ở một nước đang phát triển như Việt Nam; bao gồm các biến sự độc lập của Hội đồng quản trị, sở hữu tổ chức đầu tư và sự kiêm nhiệm của CEO/ Chủ tịch HĐQT. Hay nói cách khác, nghiên cứu này đã cung cấp được một bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa các yếu tố quản trị doanh nghiệp và chất lượng kiểm toán tại Việt Nam. Ngoài ra, dựa trên kết quả nghiên cứu, trong nghiên cứu này, tác giả còn đưa ra các đề xuất cho các công ty niêm yết, cơ quan quản lý nhà nước và các chủ thể có liên quan khác các kiến nghị nhằm tăng cường vai trò của các yếu tố quản trị doanh nghiệp có tác động đến việc lựa chọn kiểm toán chất lượng cao tại các công ty niêm yết ở Việt Nam. Các kiến nghị đó bao gồm tăng cường tính độc lập của hội đồng quản trị, tăng tỷ lệ sở hữu của các tổ chức đầu và thực hiện tách biệt các chức năng của Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị nhằm tăng hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.en_US
dc.format.medium139 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm toánen_US
dc.subjectChất lượng kiểm toánen_US
dc.subjectQuản trị doanh nghiệpen_US
dc.subjectAuditingen_US
dc.subjectCorporate governanceen_US
dc.subjectAudit quality-
dc.titleMối quan hệ giữa các yếu tố quản trị doanh nghiệp và chất lượng kiểm toán tại các công ty niêm yết ở Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.