Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58593
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Văn Tânen_US
dc.contributor.advisor-
dc.contributor.authorNguyễn Thành Tiếnen_US
dc.date.accessioned2019-02-23T06:20:13Z-
dc.date.available2019-02-23T06:20:13Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006776-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029208~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58593-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu này là kiểm tra ảnh hưởng của môi trường làm việc, văn hóa học hỏi, chất lượng trao đổi giữa lãnh đạo-nhân viên, gắn kết nhân viên đến cam kết tổ chức. Đối tượng nghiên cứu này là các yếu tố: mối quan hệ của môi trường làm việc, văn hóa học hỏi, chất lượng trao đổi giữa lãnh đạo-nhân viên, gắn kết nhân viên và cam kết tổ chức tại các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được thực hiện trong vòng 06 tháng, từ tháng 04/2018-08/2018. Để đo lường các yếu tố trên, tác giả đã sử dụng các thang đo có hệ số Cronbach’s Alpha như sau: thang đo môi trường làm việc gồm 4 câu hỏi với hệ số Cronbach’ Alpha bằng 0.857, thang đo văn hóa học hỏi gồm 5 câu hỏi với hệ số Cronbach' Alpha bằng 0.892, thang đo chất lượng trao đổi giữa lãnh đạo-nhân viên gồm 7 câu hỏi với hệ số Cronbach’ Alpha bằng 0.891, thang đo gắn kết nhân viên gồm 5 câu hỏi với hệ số Cronbach’ Alpha bằng 0.878, thang đo cam kết tổ chức gồm 5 câu hỏi với hệ số Cronbach’ Alpha bằng 0.806. Dựa trên kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA), rút ra được 4 biến độc lập: WE, OLC, LMX, EE và 1 biến phụ thuộc: OC. Kiểm định hồi quy các giả thuyết cho kết quả như sau: Môi trường làm việc và cam kết tổ chức có mối liên hệ tuyến tính thuận với hệ số β = 0,326; Văn hóa học hỏi (OLC) và cam kết tổ chức (OC) có mối liên hệ tuyến tính thuận với hệ số β =0,197; chất lượng trao đổi giữa lãnh đạo – nhân viên (LMX) và cam kết tổ chức (OC) có mối liên hệ tuyến tính thuận với hệ số β = 0,232; Sự gắn kết của nhân viên (EE) và cam kết tổ chức (OC) có mối liên hệ tuyến tính thuận với hệ số β = 0,325. Kết quả nghiên cứu này đã góp phần khẳng định ý nghĩa trong quản trị nguồn nhân lực tại các ngân hàng, cho thấy môi trường làm việc và sự gắn kết của nhân viên có ảnh hưởng đáng kể đến cam kết tổ chức.en_US
dc.format.medium115 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectCam kết tổ chứcen_US
dc.subjectMôi trường làm việcen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectOrganizational commitmenten_US
dc.subjectWork environmenten_US
dc.titleẢnh hưởng của môi trường làm việc, văn hóa học hỏi, chất lượng trao đổi giữa lãnh đạo - nhân viên, sự gắn kết nhân viên đến cam kết tổ chức tại các ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.