Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59060
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Xuân Hưngen_US
dc.contributor.authorLương Đức Thuậnen_US
dc.date.accessioned2019-07-30T08:53:24Z-
dc.date.available2019-07-30T08:53:24Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008229-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030182~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59060-
dc.description.abstractMục tiêu nghiên cứu chính của đề tài là kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) trong môi trường ứng dụng ERP trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. Từ mục tiêu tổng quát, việc xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng HTTTKT là sự kết hợp của nhiều khái niệm nghiên cứu khác nhau trong các mô hình và lý thuyết liên quan để dẫn đến hành vi sử dụng HTTTKT, do đó tác giả đưa ra các mục tiêu nghiên cứu chi tiết bao gồm: (1) Kiểm định ảnh hưởng trực tiếp của nhận thức tính hữu ích và nhận thức tính dễ sử dụng đến hành vi sử dụng HTTTKT trong môi trường ứng dụng ERP; (2) Kiểm định ảnh hưởng trực tiếp của chất lượng HTTTKT đến hành vi sử dụng HTTTKT trong môi trường ứng dụng ERP; (3) Kiểm định ảnh hưởng trực tiếp của sự hỗ trợ tổ chức đến hành vi sử dụng HTTTKT trong môi trường ứng dụng ERP; (4) Kiểm định vai trò trung gian của nhận thức tính hữu ích lên mối quan hệ giữa chất lượng HTTTKT và hành vi sử dụng HTTTKT trong môi trường ứng dụng ERP; (5) Kiểm định vai trò trung gian của nhận thức tính hữu ích lên mối quan hệ giữa sự hỗ trợ tổ chức và hành vi sử dụng HTTTKT trong môi trường ứng dụng ERP. Đề tài thực hiện với mục tiêu là kiểm định lý thuyết khoa học và đánh giá các khái niệm nghiên cứu trong môi trường cụ thể tại Việt Nam, do đó để thực hiện đề tài và đạt mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng gồm 2 giai đoạn: nghiên cứu định lượng sơ bộ và nghiên cứu định lượng chính thức. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Có sự ảnh hưởng trực tiếp đáng kể của nhận thức tính hữu ích và nhận thức tính dễ sử dụng HTTTKT đến hành vi sử dụng HTTTKT; (2) Có sự ảnh hưởng trực tiếp đáng kể của chất lượng HTTTKT đến hành vi sử dụng HTTTKT; (3) Có sự ảnh hưởng trực tiếp đáng kể của sự hỗ trợ tổ chức (gồm huấn luyện, đào tạo và sự giao tiếp) đến hành vi sử dụng HTTTKT; (4) Khái niệm nhận thức tính hữu ích HTTTKT có vai trò là biến trung gian trong mối quan hệ giữa huấn luyện, đào tạo đến hành vi sử dụng HTTTKT; (5) Khái niệm nhận thức tính hữu ích HTTTKT không có vai trò là biến trung gian trong mối quan hệ giữa chất lượng HTTTKT đến hành vi sử dụng HTTTKT; (6) Khái niệm nhận thức tính hữu ích HTTTKT không có vai trò là biến trung gian trong mối quan hệ giữa sự giao tiếp đến hành vi sử dụng HTTTKT.en_US
dc.format.medium201 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHệ thống thông tin kế toánen_US
dc.subjectAccounting information systemsen_US
dc.titleNhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt Namen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeDissertations-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.