Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59573
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hồng Thắngen_US
dc.contributor.authorNgô Văn Mệnhen_US
dc.date.accessioned2019-11-05T04:25:29Z-
dc.date.available2019-11-05T04:25:29Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008859-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030867~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59573-
dc.description.abstractNghiên cứu quản lý rủi ro hóa đơn của doanh nghiệp là cần thiết khách quan cả về lý luận và thực tiễn. Mục đích của luận văn này là đánh giá chung về thực trạng quản lý rủi ro hóa đơn đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, mô tả để tiến hành tổng hợp các loại chỉ số tương đối, tuyệt đối và số bình quân. Trên cơ sở đó, luận văn mô tả quy mô và sự thay đổi của các số liệu về quản lý rủi ro hóa đơn đối với các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, từ những cố gắng trong việc áp dụng quản lý rủi ro hóa đơn và những biện pháp nghiệp vụ khác mà công tác thanh tra, kiểm tra hóa đơn thời gian qua đã đạt đƣợc nhiều kết quả tốt thể hiện trên các phương diện chủ yếu sau: tăng thu cho NSNN; giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ qua thanh tra, kiểm tra hóa đơn; giảm thời gian thanh tra, kiểm tra bình quân. Tuy đạt được những kết quả nhất định nhưng việc áp dụng quản lý rủi ro hóa đơn tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như hệ thống thông tin về doanh nghiệp phục vụ cho áp dụng quản lý rủi ro còn chưa đầy đủ, chưa toàn diện, chưa cập nhật; số lượng DN được lựa chọn thanh tra, kiểm tra hóa đơn trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro còn chưa phù hợp, bởi vậy, vẫn có khả năng để thất thu do không lựa chọn để thanh tra, kiểm tra; việc phát hiện các thủ đoạn gian lận của DN còn nhiều hạn chế; chất lượng công tác phân tích hồ sơ tại cơ quan thuế trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp chưa cao, chưa giúp đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra hóa đơn và có những khi chưa chính xác. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu cung cấp cho các nhà quản trị tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp xem xét các mặt đạt được, cũng như hạn chế của việc áp dụng quản lý rủi ro hóa đơn. Và cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị cơ bản đối với nhà nước, cơ quan thuế và doanh nghiệp để làm sao tối ưu hóa chi phí quản lý hóa đơn và đồng thời tăng cường tuân thủ thuế.en_US
dc.format.medium81 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính thuếen_US
dc.subjectThuếen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectTax administrationen_US
dc.subjectTaxationen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.titleQuản lý rủi ro hóa đơn tại Cục Thuế tỉnh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.