Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59891
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Đăng Khoaen_US
dc.contributor.authorĐỗ Thị Ngọc Hạnhen_US
dc.date.accessioned2020-02-10T08:37:17Z-
dc.date.available2020-02-10T08:37:17Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008987-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031049~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59891-
dc.description.abstractNghiên cứu về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự cam kết của người lao động, kết quả hoạt động kinh doanh: trường hợp các các ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM nhằm mục đích kiểm tra sự tác động của CSR cũng như sự cam kết của người lao động đến kết quả hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực ngân hàng. Trên cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự cam kết của người lao động và kết quả hoạt động kinh doanh cộng với những nghiên cứu trước đây và nghiên cứu định tính của tác giả thì tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu và các giả thuyết về các mối liên hệ giữa CSR, sự cam kết của người lao động và kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM. Mô hình ngiên cứu gồm 3 yếu tố: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự cam kết của người lao động và kết quả hoạt động kinh doanh. Nghiên cứu định lượng được sử dụng để đánh giá độ tin cậy của thang đo, kiểm định các giả thuyết về mối quan hệ giữa CSR, sự cam kết của người lao động và kết quả hoạt động. Mẫu khảo sát được thực hiện bằng cách phát bảng câu hỏi khảo sát cho 350 người lao động tại các ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bảng câu hỏi khảo sát gồm 34 câu hỏi, sử dụng thang đo Liker 5 mức độ: (1) Hoàn toàn không đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) Trung tính, (4) Đồng ý, (5) Hoàn toàn đồng ý. Dữ liệu được thu thập và xử lý bằng phần mềm SPSS và AMOS 20.0 để xử lý dữ liệu, đánh giá độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố khám phá EFA để kiểm định sự hội tụ của các biến thành phần khái niệm, phân tích nhân tố khẳng định CFA, mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), kiểm định Bootstrap để kiểm tra lại mô hình. Các thang đo đều đạt yêu cầu cho kiểm định mối quan hệ giữa các khái niệm trong mô hình lý thuyết. Nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa các biến trong mô hình với mức ý nghĩa là 5%, cụ thề là mối quan hệ giữa CSR và sự cam kết của người lao động, giữa CSR và kết quả hoạt động kinh doanh, giữa sự cam kết với tổ chức và kết quả hoạt động kinh doanh. Kết quả kiểm định giả thuyết thu được kết quả: CSR có tác động thuận chiều tới sự cam kết tổ chức và kết quả hoạt động kinh doanh với mức tác động lần lượt là: 0,629 và 0,56. Còn yếu tố sự cam kết tổ chức cũng tác động cùng chiều với kết quả hoạt động kinh doanh với mức tác động là 0,368. Từ kết quả nghiên cứu, ta thấy được mối quan hệ giữa CSR, sự cam kết tổ chức và kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM là mối quan hệ thuận chiều. Do đó, để nâng cao sự cam kết của người lao động cũng như nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của mình thì các ngân hàng cần phải thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.en_US
dc.format.medium182 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệpen_US
dc.subjectCam kết tổ chứcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectSocial responsibility of businessen_US
dc.subjectCSRen_US
dc.subjectCorporate social responsibilityen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự cam kết của người lao động và kết quả hoạt động kinh doanh: trường hợp của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.