Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60976
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Thị Anh Thưen_US
dc.contributor.authorTrần Thúy Hằngen_US
dc.date.accessioned2020-12-25T00:34:18Z-
dc.date.available2020-12-25T00:34:18Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010542-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032480~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60976-
dc.description.abstractHoạt động kinh doanh thẻ là một trong những hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng BIDV - CN Vĩnh Long. Chất lượng dịch vụ thẻ sẽ góp phần quan trọng để khách hàng quyết định sử dụng thẻ của NH. Nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thẻ cho ngân hàng, tác giả chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài long của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Vĩnh Long”. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính thông qua khảo sát 111 khách hàng là cá nhân đang sử dụng dịch vụ thẻ của ngân hàng. Sử dụng các phương pháp phân tích thống kê mô tả, phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích EFA, phân tích hồi quy, kiểm định sự khác biệt. Qua phân tích tác giả thu được kết quả có 3 nhóm nhân tố tách động đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng BIDV CN Vĩnh Long đó là cơ sở vật chất; Nhân viên ngân hàng và đặc điểm của thẻ và sự quan tâm của ngân hàng trong đó yếu tố về cơ sở vật chất có mức tác động cao nhất, thứ hai là đặc điểm của thẻ và sự quan tâm của ngân hàng; thứ 3 là yếu tố nhân viên ngân hàng. Khi ngân hàng gia tăng 3 nhóm yếu tố trên thì sẽ làm gia tăng sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần BIDV – CN Vĩnh Long.en_US
dc.format.medium74 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectThẻ tín dụngen_US
dc.subjectThẻ ghi nợen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCredit cardsen_US
dc.subjectBank credit cardsen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.