Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61388
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Bích Liênen_US
dc.contributor.authorLê Thị Anh Đàoen_US
dc.date.accessioned2021-05-17T07:25:11Z-
dc.date.available2021-05-17T07:25:11Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011387-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032989~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61388-
dc.description.abstractCông nghệ thông tin là một ngành kinh tế quan trọng, các ứng dụng của nó hiện diện ở mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Và hệ thống hoạch định nguồn lực (ERP) là một trong những ứng dụng đó, giúp doanh nghiệp quản lý nguồn lực trên phạm vi toàn doanh nghiệp từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Việc ứng dụng hệ thống ERP là xu hƣớng chung đƣợc nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu. Sự hài lòng trong công việc là một trong những khía cạnh để đánh giá sự thành công của hệ thống ERP. Thông qua việc tổng quan các nghiên cứu liên quan, tác giả nhận thấy có ít nghiên cứu, nghiên cứu về sự hài lòng trong công việc đứng trên quan điểm của ngƣời dùng là các nhân viên kế toán, đối tƣợng chịu tác động mạnh mẽ khi doanh nghiệp triển khai, ứng dụng ERP. Do đó tác giả lựa chọn thực hiện nghiên cứu đề tài “Các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên kế toán trong môi trƣờng ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực (ERP) tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết đƣợc xây dựng dựa trên các lý thuyết nền có liên quan đến mối quan hệ của đặc điểm công việc, chất lƣợng dịch vụ, chia sẻ kiến thức đến sự hài lòng trong công việc. Thang đo các khái niệm đƣợc kế thừa từ các nghiên cứu có độ tin cậy cao. Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp định lƣợng. Có 204 phiếu khảo sát hợp lệ đƣợc thu thập từ cuộc khảo sát thông qua công cụ Google.Docs. Công cụ smartPLS 3.3.2 đƣợc sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả phân tích thực nghiệm thể hiện có sự tác động tích cực, cùng chiều của 3 nhân tố đặc điểm công việc, chất lƣợng dịch vụ, chia sẻ kiến thức đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên kế toán trong môi trƣờng ứng dụng ERP. Ngoài ra, kết quả kiểm tra hệ số R2 thể hiện mô hình đƣờng dẫn có khả năng dự báo cao lên đến 80,7%.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectERPen_US
dc.subjectSự hài lòng trong công việcen_US
dc.subjectĐặc điểm công việcen_US
dc.subjectChất lượng dịch vụen_US
dc.subjectChia sẻ kiến thứcen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectjob characteristicsen_US
dc.subjectService qualityen_US
dc.subjectKnowledge sharingen_US
dc.titleCác nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực (ERP) tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.