Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62415
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Quốc Khanhen_US
dc.contributor.authorVõ Thị Tường Vânen_US
dc.date.accessioned2021-09-07T04:30:27Z-
dc.date.available2021-09-07T04:30:27Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62415-
dc.description.abstractQuyết định lựa chọn tỷ lệ sử dụng nợ và vốn chủ sở hữu quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung, ngành ngân hàng nói riêng. Trên thế giới hiện đã có nhiều bài nghiên cứu về mối tương quan giữa cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của ngân hàng, nhưng tại Việt Nam chưa có nhiều bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ này. Lựa chọn nghiên cứu tác động của cấu trúc đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Việt Nam, tác giả thu thập dữ liệu của 26 NHTM cổ phần Việt Nam trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2020. Áp dụng mô hình FEM, REM và GLS tác giả đánh giả hiệu quả hoạt động của ngân hàng thông qua chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE). Mô hình định lượng cho kết quả cấu trúc vốn tác động cùng chiều với cả ROA và ROE, khẳng định ngân hàng có vốn chủ sở hữu cao thì càng hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, quy mô ngân hàng, tỷ lệ cho vay đối với khách hàng, tỷ lệ lạm phát cũng thể hiện mối quan hệ tích cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng, tuy nhiên, tỷ lệ tiền gửi lại cho kết quả tác động ngược chiều đối với ROA. Kết quả đạt được là cơ sở để đề xuất các hàm ý chính sách để gia tăng chất lượng hoạt động của các NHTM cổ phần tại Việt Nam.en_US
dc.format.medium54 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCấu trúc vốnen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectCapital structuringen_US
dc.subjectOperational efficiencyen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.titleTác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.