Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62487
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thanh Phongen_US
dc.contributor.authorThạch Chí Tháien_US
dc.date.accessioned2021-09-29T07:08:31Z-
dc.date.available2021-09-29T07:08:31Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62487-
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng về chất lượng tín dụng và khảo sát để đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long. Kiểm định thang đo và mô hình được đề xuất sử dụng mô hình SERVEPERF và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long trong thời gian tới. Trong đó, luận văn đã nghiên cứu tổng quan lý thuyết về tín dụng ngân hàng, chất lượng tín dụng của ngân hàng, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng tín dụng cho ngân hàng. Tiếp đến, tác giả đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long thông qua những cơ sở pháp lý chi nhánh áp dụng, phân tích số liệu về dư nợ cho vay giai đoạn 2017-2019 Mô hình nghiên cứu bao gồm 6 nhân tố tố bao gồm: (1) Chiến lược và chính sách tín dụng (CLCSTD); (2) Công nghệ ngân hàng (CNNH); (3) Thông tin tín dụng (TTTD); (4) Quản lý rủi ro tín dụng (QLRR); (5) Cán bộ tín dụng (CBTD); (6) Kiểm soát nội bộ (KSNB). Nghiên cứu sơ bộ được tác giả sử dụng 2 phương pháp định tính và định lượng với việc khảo sát phi sát xác nhằm điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát cho phù họp với thang đo. Nghiên cứu định lượng được thực hiện dựa trên khảo sát 215 nhân viên của ngân hàng (sau khi đã kiểm tra mẫu khảo sát) nhằm lấy đo lường mức độ đánh giá của nhân viên về Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long. Sau khi sử dụng phần mềm SPSS 20 for Window để phân tích các dữ liệu trong nghiên cứu, kết quả phân tích mô hình cho thấy tác động của nhân tố đến chất lượng tín dụng tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long là 5 nhân tố theo thứ tự từ ảnh hưởng nhiều đến ít ảnh hưởng lần lượt là: Kiểm soát nội bộ; Thông tin tín dụng; Cán bộ tín dụng; Chiến lược và chính sách tín dụng; Quản lý rủi ro tín dụng. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng.en_US
dc.format.medium95 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectChất lượng tín dụngen_US
dc.subjectChính sách tín dụngen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCredit qualityen_US
dc.subjectCredit policyen_US
dc.subjectCredit risken_US
dc.titleChất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.