Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62765
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Huyềnen_US
dc.contributor.authorLê Cos Anh Phaen_US
dc.date.accessioned2021-11-25T10:13:52Z-
dc.date.available2021-11-25T10:13:52Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62765-
dc.description.abstractTài chính, ngân sách là một trong các lĩnh vực quan trọng của đất nước, của địa phương, trong đó theo quy định công dân có quyền xem xét và giám sát tối cao. Minh bạch ngân sách là điều kiện tiên quyết để xác định trách nhiệm giải trình của từng cá nhân, tổ chức trong việc quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính công. Người dân là lực lượng chính hình thành và nuôi dưỡng nguồn tài chính của Nhà nước, việc minh bạch ngân sách sẽ đảm bảo sự cân bằng quyền quyết định những vấn đề quan trọng của Nhà nước trong đó có sự giám sát và đồng thuận của người dân. Do vậy, tham gia vào quy trình ngân sách của người dân luôn là một đòi hỏi chính đáng và Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo những đòi hỏi đó được thực thi trên thực tế. Luận văn đã nêu lên cơ sở lý thuyết về minh bạch ngân sách và tiếp cận của người dân, bao gồm các khái niệm liên quan về ngân sách Nhà nước (NSNN) và minh bạch ngân sách, các tiêu chí đánh giá minh bạch ngân sách. Công tác minh bạch ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt nhiều thành quả ấn tượng. Tỉnh luôn ở nhóm những địa phương dẫn đầu về công khai, minh bạch ngân sách trong cả nước. Tuy nhiên, sự tiếp cận của người dân đối với NSNN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần phải được nâng cao hơn nữa để đáp ứng các điều kiện theo thông lệ quốc tế nhằm xây dựng môi trường minh bạch cho sự phát triển kinh tế xã hội. Dựa trên các cơ sở lý luận và phân tích thực trạng, luận văn cũng đã đề xuất các giải pháp minh bạch hóa ngân sách nhà nước dành cho người dân để bảo đảm tính khách quan, toàn diện trong lĩnh vực tài chính - ngân sách.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectMinh bạch ngân sáchen_US
dc.subjectCông khai ngân sáchen_US
dc.subjectTiếp cận của người dânen_US
dc.subjectBudget transparencyen_US
dc.subjectBudget publicityen_US
dc.subjectCitizens's accessen_US
dc.titleCải thiện minh bạch ngân sách ở khía cạnh tiếp cận của người dân: trường hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance (by Coursework) = Tài chính công (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.