Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62773
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Uyên Uyênen_US
dc.contributor.authorLê Thị Ngọc Thảoen_US
dc.date.accessioned2021-11-28T12:38:30Z-
dc.date.available2021-11-28T12:38:30Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62773-
dc.description.abstractTrong bài Luận văn này tác giả đã kiểm tra thực nghiệm tác động của hoạt động mua lại đến khả năng sinh lời của các công ty niêm yết Việt Nam thông qua việc sử dụng dữ liệu bảng của 30 công ty phi tài chính được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2019, tạo thành bảng gồm 330 quan sát và bài Luận văn đã sử dụng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (OLS) và phương pháp Ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) để thực hiện phân tích. Kết quả hồi quy OLS cho thấy hoạt động mua lại đã làm gia tăng khả năng sinh lợi cho các công ty phi tài chính được mua lại ở Việt Nam. Ngoài ra, kết quả hồi quy cũng cho thấy được là khi gia tăng tỷ số thanh toán hiện hành hay gia tăng tài sản ngắn hạn, gia tăng tỷ số thanh toán nhanh hay gia tăng lượng tiền mặt, các khoản tương đương tiền nắm giữ, các công ty mục tiêu có xu hướng gia tăng tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản. Công ty mục tiêu hầu như sử dụng rất ít nợ vay nên tác động không đáng kể đến khả năng sinh lợi trên tổng tài sản của công ty và các công ty mục tiêu sử dụng nợ càng nhiều dẫn đến chi phí lãi vay cao, sẽ làm giảm đi khả năng sinh lợi trên doanh thu của công ty.en_US
dc.format.medium50 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectMua bán và sáp nhậpen_US
dc.subjectMergers and acquisitionsen_US
dc.subjectKhả năng sinh lợien_US
dc.subjectProfitabilityen_US
dc.subjectTỷ suất sinh lời trên tổng tài sảnen_US
dc.subjectTỷ suất sinh lời trên doanh thuen_US
dc.subjectReturn on assetsen_US
dc.subjectReturn on salesen_US
dc.titleẢnh hưởng của hoạt động mua lại đến khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.