Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62775
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thị Mai Hoàien_US
dc.contributor.authorTriệu Thị Thuậnen_US
dc.date.accessioned2021-11-28T12:53:25Z-
dc.date.available2021-11-28T12:53:25Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62775-
dc.description.abstractNhững năm gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả các chính sách hộ trợ đào tạo nghề, giải quyết tạo việc làm, hỗ trợ nguồn vốn vay chính thức cho ngƣời lao động tại địa phƣơng, đặc biệt là vũng lao động nông thôn. Mỗi địa phƣơng trong tỉnh có thể tiếp cận đƣợc nguồn vốn vay hỗ trợ từ Quỹ quốc gia về việc làm của Chính phủ để phát triển kinh tế hộ gia đình. Nguồn vốn đƣợc giải ngân thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, qua các tổ chức chính trị- xã hội tại địa phƣơng nhƣ: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên. Tuy nhiên, thời gian qua theo quan sát của tác giả thì việc triển khai, thực hiện chính sách tại xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc chƣa đạt đƣợc mục tiêu, định hƣớng đề ra, chƣa tác động khả quan đến thu nhập của ngƣời lao động nông thôn, nhất là những hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã nhà. Tác giả sử dụng kỹ thuật khác biệt trong khác biệt của phƣơng pháp bán thí nghiệm và kỹ thuật phỏng vấn sâu của phƣơng pháp nghiên cứu định tính để phỏng vấn một số đối tƣợng liên quan. Chính sách vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia đã tác động đến thu nhập của hộ gia đình nhƣng chƣa nhiều. Tác giả tiếp tục sử dụng kỹ thuật nghiên cứu định tính là phỏng vấn sâu các đối tƣợng liên quan để tìm ra nguyên nhân, đây là cơ sở để tác giả đề ra một số khuyến nghị, hàm ý chính sách, góp phần làm gia tăng thêm thu nhập cho các hộ gia đình trong tƣơng lai. Đề tài đề xuất một số giải pháp gồm: Chính quyền địa phƣơng cần tạo sự liên kết trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi. Nghiên cứu đề xuất thành lập Hợp tác xã nông nghiệp, triển khai thực hiện nhanh mô hình “dồn điền – đổi thửa”, “cánh đồng lớn”. Cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho các nông hộ đƣợc học hỏi kinh nghiệm, công nghệ, chuyển đổi phƣơng thức sản xuất để phát triển kinh tế gia đình một cách hiệu quả. Đối với các nông hộ có nhu cầu vay vốn từ Quỹ quốc gia thì nâng hạn mức và thời gian vay với mức lãi suất ƣu đãi nhất.en_US
dc.format.medium33 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThu nhậpen_US
dc.subjectLiên kếten_US
dc.subjectNông hộen_US
dc.subjectIncomeen_US
dc.subjectAssociationen_US
dc.subjectFarmer householden_US
dc.titleĐánh giá tác động của Quỹ quốc gia về việc làm đến thu nhập của hộ gia đình: Trường hợp xã Đức Bác, tỉnh Vĩnh Phúcen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.