Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62824
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Kim Quyếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Quang Anhen_US
dc.date.accessioned2021-12-10T01:49:31Z-
dc.date.available2021-12-10T01:49:31Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62824-
dc.description.abstractĐã có nhiều đề tài nghiên cứu về lĩnh vực quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN nhưng thực tế còn phát sinh nhiều bất cập liên quan đến công tác này và kéo dài qua nhiều năm, do vậy tác giả đã chọn đề tài “Quản lý, kiểm soát cam kết chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu” để làm đề tài Luận văn bảo vệ nhận học vị Thạc sĩ Kinh tế. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi thường xuyên qua KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm tìm ra những nhân tố ảnh hưởng, những tồn tại cùng nguyên nhân của nó. Qua đó, tác giả đề xuất các giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian tới. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài tác giả đã sử dụng kỹ thuật phỏng vấn sâu để tìm hiểu và phát hiện những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, kiểm soát cam kết chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước, sau đó tác giả thực hiện phương pháp điều tra bằng hình thức gửi câu hỏi (gửi qua thư điện tử) đến các cá nhân có liên quan việc thực hiện cam kết chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu để tìm ra những tồn tại cùng nguyên nhân của nó trong công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu. Kết quả nghiên cứu đã góp phần hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân Tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ngân sách trong công tác lập ngân sách trung hạn; hỗ trợ cho Kho bạc Nhà nước (cơ quan kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước) và các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tính Bà Rịa – Vũng Tàu trong quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định, tránh phát sinh nợ đọng trong thanh toán, góp phần củng cố kỷ luật tài khóa; triển khai có hiệu quả chế độ thực hiện cam kết chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước trong thời gian tới với mục tiêu thuận tiện, công khai, minh bạch, an toàn.en_US
dc.format.medium63 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý chi ngân sáchen_US
dc.subjectKiếm soát chi ngân sáchen_US
dc.subjectCam kết chi thường xuyênen_US
dc.subjectBudget spending managementen_US
dc.subjectBudget spending controlen_US
dc.subjectRegular spending commitmenten_US
dc.titleQuản lý, kiểm soát cam kết chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.