Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62846
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Thái Trí Dũngen_US
dc.contributor.authorPhan Thanh Lươngen_US
dc.date.accessioned2021-12-16T08:02:56Z-
dc.date.available2021-12-16T08:02:56Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62846-
dc.description.abstractXuất phát từ vị trí, vai trò của việc thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức ở Việt Nam trong quá trình cải cách nền hành chính nhà nước. Xuất phát từ thực trạng thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức cơ quan chuyên môn (CQCM) thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tri Tôn trong thời gian qua như: thực thi chính sách không theo một quy trình chung dẫn đến tình trạng coi nặng hay xem nhẹ một khâu cụ thể trong quá trình thực hiện chính sách; thiếu sự tham gia đóng góp ý kiến của đối tượng chính sách; chính sách không phù hợp với những điều kiện đặc thù của huyện Tri Tôn gây khó khăn cho cấp thực hiện và cả đối tượng thụ hưởng lợi ích từ chính sách. Nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức các CQCM thuộc UBND huyện. Đánh giá thực trạng tổ chức thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức các CQCM thuộc UBND huyện Tri Tôn; chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tổ chức triển khai thực thi chính sách thời gian qua. Xây dựng hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức các CQCM thuộc UBND huyện Tri Tôn, trong thời gian tới. Phương pháp nghiên cứu văn kiện, tài liệu: Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật, tài liệu, giáo trình và các công trình, bài viết có liên quan nhằm xây dựng cơ sở lý luận của đề tài. Đề tài cũng kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có, bổ sung và phát triển các luận cứ khoa học và thực tiễn mới phù hợp với mục đích nghiên cứu của đề tài. Phương pháp điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi: Phương pháp này được thực hiện dựa trên việc thiết kế các bảng hỏi điều tra xã hội học dành cho đối tượng là công chức các cơ quan chuyên môn; được thực hiện ngẫu nhiên trên phạm vi toàn huyện với số lượng 100 phiếu. Phiếu trả lời sẽ được thu thập, xử lý và sử dụng vào phân tích, đánh giá các nội dung nghiên cứu để có được các kết quả khách quan, phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã làm rõ thêm cơ sở lý luận trong thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức các CQCM thuộc UBND huyện; bằng việc phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức các CQCM thuộc UBND huyện Tri Tôn từ các bước thực thi chính sách, đề tài đã rút ra được những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong thực thi chính sách; trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình thực thi chính sách trong thời gian tới, từ đó giúp xây dựng đội ngũ công chức vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Đề tài đã xây dựng khung lý thuyết về quy trình tổ chức thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức các CQCM, xác định những tiêu chí cơ bản để đánh giá quá trình tổ chức thực thi chính sách làm căn cứ và là cơ sở khoa học cho việc đánh giá thực trạng tổ chức thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức các CQCM thuộc UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần bổ sung căn cứ khoa học cho huyện Tri Tôn trong quá trình tổ chức thực thi chính sách đào tạo bồi dưỡng công chức các CQCM đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.en_US
dc.format.medium103 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChính sách ĐTBD công chứcen_US
dc.subjectPolicy on training and fostering civil servantsen_US
dc.titleThực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Management (by Coursework) = Quản lý kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.