Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62946
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Kim Cúcen_US
dc.contributor.authorCao Thị Thanh Anen_US
dc.date.accessioned2022-01-10T02:31:51Z-
dc.date.available2022-01-10T02:31:51Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62946-
dc.description.abstractMục tiêu chính của nghiên cứu là kiểm tra tác động các nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thu thuế tại các cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Với 155 mẫu khảo sát được thu thập, nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 25 để kiểm định thang đo và AMOS để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy: 5 nhân tố của hệ thống kiểm soát nội bộ đều có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động thu thuế tại các cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, nhân tố hoạt động kiểm soát có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, tiếp đến lần lượt là các nhân tố thông tin và truyền thông, giám sát, môi trường kiểm soát và cuối cùng là đánh giá rủi ro. Từ đó, nghiên cứu đưa ra các hàm ý chính sách về hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đạt được hiệu quả hoạt động thu thuế tại ngành thuế toàn tỉnh Bình Dương.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt động thu thuếen_US
dc.subjectinternal controlen_US
dc.subjectTax collection efficiencyen_US
dc.titleTác động của các nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thu thuế tại các cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Bình Dươngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.