Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62950
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Từ Văn Bìnhen_US
dc.contributor.authorVõ Huỳnh Nhưen_US
dc.date.accessioned2022-01-11T01:18:55Z-
dc.date.available2022-01-11T01:18:55Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62950-
dc.description.abstractKhả năng của con người luôn là vô tận, mỗi cá nhân sẽ tạo ra được nhiều kỳ tích và mỗi kỳ tích đó tạo nên thành công cho tổ chức. Để bảo toàn nguồn nhân lực đã khó, việc khai thác hết khả năng và mong muốn được sự hợp tác toàn tâm từ mỗi các nhân còn khó hơn. Việc xem xét tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến ý nghĩa công việc nhằm tại ra kết quả công việc tốt là vẫn đề thiết thực đối với các ngân hàng thương mại hiện nay. Nghiên cứu này nhằm đo lường và kiểm định mối quan hệ tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến kết quả làm việc của nhân viên thông qua vai trò trung gian là ý nghĩa công việc tại các ngân hàng thương mại khu vực TP. HCM. Đồng thời dựa vào kết quả để xem xét ý nghĩa thực tiễn đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của ngân hàng hiện nay. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính sử dụng phương pháp thảo luận nhóm và phỏng vấn nháp, nghiên cứu định lượng được thực hiện với dữ liệu nghiên cứu là 282 nhân viên được thu thập bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp và gửi mẫu khảo sát online tại 05 ngân hàng thương mại cổ phần ở khu vực TP. HCM theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện và dữ liệu được xử trên phần mềm SPSS, AMOS (sử dụng các kỹ thuật kiểm định độ tin cậy Cronbachs Alpha, khám phá nhân tố EFA, khẳng định nhận tố CFA, mô hình cấu trúc tuyến tính SEM và thực hiện kiểm định Boostrap). Mô hình nghiên cứu đề xuất được kế thừa từ nghiên cứu của Han và cộng sự (2020) và Schwarz (2017). Kết quả nghiên cứu cho thấy phong cách lãnh đạo chuyển đổi tác động trực tiếp và gián tiếp đến đến kết quả làm việc của nhân viên thông qua vai trò trung gian là ý nghĩa công việc, cả 4 giả thuyết: H1, H2, H3,H4 đều được chấp nhận. Kết quả nghiên cứu giúp cho các ngân hàng nắm bắt được vai trò của lãnh đạo chuyển đổi, hiểu được ý nghĩa công việc đóng góp một phần quan trọng trong việc tác động đến kết quả làm việc của nhân viên đồng thời đưa ra các chính sách đào tạo lãnh đạo phù hợp và biến ý nghĩa công việc trở thành một trong những chỉ tiêu quan trọng nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc.en_US
dc.format.medium73 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhong cách lãnh đạo chuyển đổien_US
dc.subjectTransformational leadership styleen_US
dc.subjectÝ nghĩa công việcen_US
dc.subjectKết quả làm việc của nhân viênen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectMeaningfulness at worken_US
dc.subjectEmployee performanceen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.titleẢnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến kết quả làm việc của nhân viên tại các ngân hàng thương mại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: Vai trò trung gian của ý nghĩa công việcen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.