Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63004
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Huỳnh Đức Lộngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Diệu Xuânen_US
dc.date.accessioned2022-01-19T02:51:24Z-
dc.date.available2022-01-19T02:51:24Z-
dc.date.issued2021-08-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63004-
dc.description.abstractKế toán quản trị môi trường được xem là giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp vừa đạt được lợi ích về mặt kinh tế và vừa bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tại Việt Nam kế toán quản trị môi trường chưa được triển khai thực hiện nhiều đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Vì vậy tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp nhà hang khách sạn (DNNHKS) tại TP. Nha Trang”. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện EMA, xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố và đưa ra những khuyến nghị để thực hiện EMA trong các DNNHKS tại TP. Nha Trang. Trên cơ sở tổng hợp các lý thuyết hợp pháp, lý thuyết ngẫu nhiên, lý thuyết thể chế, lý thuyết sự phụ thuộc nguồn lực và kế thừa kết quả từ các nghiên cứu trước tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu và xây dựng thang đo dự kiến. Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Phương pháp nghiên cứu định tính thực hiện nhằm điều chỉnh thang đo và biến quan sát. Nghiên cứu định lượng sử dụng kết quả khảo sát từ 212 mẫu ở các DNNHKS tại TP. Nha Trang để đánh giá thang đo, kiểm định mô hình nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu dựa trên mô hình phân tích nhân tố khám phá. Kết quả cho thấy có 4 nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện EMA gồm: Sự nhận thức của nhà quản trị về EMA, chiến lược môi trường của doanh nghiệp, sự am hiểu của nhân viên kế toán về EMA, sự khó khăn và phức tạp khi thực hiện EMA. Trong đó nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến việc thực hiện EMA là nhân tố sự khó khăn và phức tạp khi thực hiện EMA. Tác giả cũng đã đưa ra các định hướng và khuyến nghị để tăng khả năng thực hiện EMA trong các DNNHKS.en_US
dc.format.medium79 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toán quản trị môi trườngen_US
dc.subjectNhà hàngen_US
dc.subjectKhách sạnen_US
dc.subjectEnvironmental management accountingen_US
dc.subjectHospitalityen_US
dc.subjectHotelsen_US
dc.subjectRestaurantsen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế toán quản trị môi trường (EMA) trong các doanh nghiệp nhà hàng khách sạn tại TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoàen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.