Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63070
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hà Văn Sơnen_US
dc.contributor.authorLý Hồng Hảien_US
dc.date.accessioned2022-02-16T04:21:01Z-
dc.date.available2022-02-16T04:21:01Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63070-
dc.description.abstractLý do chọn đề tài: Nắm được nhu cầu và đáp ứng được nhu cầu sẽ góp phần tạo được động lực làm việc của người lao động. Tuy nhiên, trong từng ngành nghề, từng doanh nghiệp khác nhau sẽ có những môi trường, hoàn cảnh, đặc điểm công việc khác nhau. Vì vậy, để tạo được động lực làm việc, người lãnh đạo đơn vị cần phải nắm được các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động. Các Trung tâm Tin học Thống kê khu vực (I, II, III) và Trường Cao đẳng Thống kê II thuộc Tổng cục Thống kê, là đơn vị sự nghiệp công lập có đặc thù chuyên môn sâu nên việc tìm hiểu các đặc điểm, các nhân tố nào có khả năng tạo động lực làm việc cho đội ngũ viên chức và người lao động cho 4 đơn vị trên là rất cần thiết. Vì vậy, tác giả tiến hành nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của viên chức và người lao động công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc tổng cục thống kê làm hướng nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của viên chức và người lao động tại các đơn vị sự nghiệp thống kê. Đánh giá mức độ ảnh hưởng, tác động của các nhân tố đến động lực làm việc của người lao động tại đơn vị sự nghiệp thống kê. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp định tính: Sử dụng phương pháp phỏng vấn ý kiến chuyên gia để phục vụ mục tiêu tổng hợp cơ sở lý thuyết, xây dựng mô hình nghiên cứu và kiểm chứng mô hình. Phương pháp định lượng: Dữ liệu khảo sát được thu thập, nhập liệu, lọc dữ liệu, phân tích sơ bộ, kiểm định thang đo và phân tích hồi quy hướng đến giải quyết các mục tiêu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu ước lượng từ quy mô 145 mẫu quan sát, kết quả kiểm định EFA cho thấy các biến quan sát đều đo lường tốt các khái niệm nghiên cứu. Bên cạnh đó, kết quả phân tích hồi quy cho thấy có 6 nhân tố tác động đến động lực làm việc được sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng đến Động lực làm việc từ cao đến thấp: Quan hệ công việc, Đánh giá công việc, Chính sách tiền lương và thưởng, Đặc điểm công việc, Môi trường làm việc và Cơ hội phát triển. Kết luận và hàm ý: Thông qua kết quả ước lượng mối quan hệ các nhân tố đến động lực làm việc của người lao động tại các đơn vị sự nghiệp thống kê làm cơ sở tác giả xây dựng 6 nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy động lực làm việc của người lao động tại đơn vị sự nghiệp thống kê.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐơn vị sự nghiệp thống kêen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectStatistical non-business unitsen_US
dc.subjectWorking motivationen_US
dc.subjectEmployee motivationen_US
dc.titleNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của đội ngũ viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kêen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Statistics = Thống kê kinh tếen_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.