Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63083
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thanh Vânen_US
dc.contributor.authorNguyễn Duy Thiệnen_US
dc.date.accessioned2022-02-21T05:28:22Z-
dc.date.available2022-02-21T05:28:22Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63083-
dc.description.abstractMục đích nghiên cứu của đề tài này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ điều tra thống kê của Cục thống kê Tiền Giang; hiệu chỉnh thang đo các thành phần chất lượng dịch vụ điều tra thống kê theo mô hình Servqual cho phù hợp với công tác điều tra thống kê; xây dựng mô hình phù hợp để nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ điều tra thống kê và sự hài lòng của đối tượng cung cấp thông tin trong các cuộc điều tra thống kê; đề xuất một số kiến nghị nhằm giúp nâng cao sự hài lòng của đối tượng cung cấp thông tin đối với công tác điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đề tài đã xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ điều tra thống kê của Cục thống kê Tiền Giang, xây dựng, phân tích, đánh giá thang đo chất lượng dịch vụ điều tra thống kê theo mô hình Servqual và đã hiệu chỉnh thang đo Servqual của Parasuraman và cộng sự cho phù hợp với công tác điều tra thống kê. Sau khi hiệu chỉnh và bổ sung các thành phần, kết quả đo lường cho thấy thang đo của mô hình nghiên cứu đạt độ tin cậy và giá trị cho phép. Kết quả cho thấy có 5 nhân tố tác động đến sự hài lòng của đối tượng cung cấp thông tin đối với công tác điều tra thống kê: Năng lực phục vụ (+), Phương tiện hữu hình (+), Kỹ năng giao tiếp (+), Tin cậy (+), Đáp ứng (+) và chúng giải thích được 72.2% sự biến thiên của mô hình. Nghiên cứu cũng đưa ra kết quả phân tích ANOVA một yếu tố (theo biến đặc điểm loại hình nơi làm việc của đối tượng cung cấp thông tin) cho thấy sự hài lòng của đối tượng cung cấp thông tin giữa các loại hình nơi làm việc của đối tượng cung cấp thông tin có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.en_US
dc.format.medium72 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSự hài lòng của đối tượng cung cấp thông tinen_US
dc.subjectStatistical survey servicesen_US
dc.subjectDịch vụ điều tra thống kêen_US
dc.subjectTien Giang Statistical Officeen_US
dc.subjectCục thống kê Tiền Giangen_US
dc.subjectSatisfaction of information providersen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của đối tượng cung cấp thông tin về điều tra thống kê tại Cục thống kê tỉnh Tiền Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Statistics (by Coursework) = Thống kê kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.