Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63093
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Mai Thanh Loanen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thành Longen_US
dc.date.accessioned2022-02-24T01:31:33Z-
dc.date.available2022-02-24T01:31:33Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63093-
dc.description.abstractNghiên cứu “Nghiên cứu tác động của phong cách lãnh đạo đến hiệu quả làm việc của công chức tại tỉnh Tiền Giang” đã giải quyết được mục đích chính của nghiên cứu này là xác định mô hình nghiên cứu và đo lường sự tác động của các phong cách lãnh đạo đến hiệu quả làm việc của công chức. Số liệu sử dụng được thu thập trực tiếp từ 238 phiếu của các công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nghiên cứu đã tổng hợp cơ sở lý thuyết về phong cách lãnh đạo, hiệu quả làm việc của công chức, kế thừa các nghiên cứu đi trước, đề xuất ra mô hình nghiên cứu sự ảnh hưởng của 5 phong cách lãnh đạo độc đoán, dân chủ, tự do, chuyển đổi và hướng mục tiêu đến hiệu quả làm việc của công chức. Kết quả phân tích EFA năm phong cách lãnh đạo có hệ số KMO = 0.817 > 0.5 với mức ý nghĩa Sig = 0.00 < 0.05 cho thấy các biến có tương quan chặt với nhau nên đáp ứng được điều kiện của phân tích nhân tố. Với tiêu chuẩn Eigenvalue >1, 5 phong cách lãnh đạo được rút trích thành 5 nhân tố. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu cho thấy các biến CD, DC, TD, MT đều có mức ý nghĩa Sig.=0.00< 0.05, riêng biến DD có hệ số sig. > 0.05. Điều này có nghĩa là có 4 biến độc lập trong mô hình có ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của công chức. Mức độ ảnh hưởng từ mạnh nhất đến thấp nhất tới hiệu quả làm việc của công chức lần lượt là Phong cách lãnh đạo Dân chủ, Phong cách lãnh đạo Tự do, Phong cách lãnh đạo Hướng mục tiêu và cuối cùng là Phong cách lãnh đạo Chuyển đổi. Riêng Phong cách lãnh đạo Độc đoán không có ý nghĩa thống kê. Mô hình hồi quy chưa chuẩn hóa: HQ = -0,223 + 0,392TD + 0,320DC + 0,238MT + 0,139CD. Mô hình hồi quy chuẩn hóa: HQ = 0,361DC + 0,341TD + 0,286MT + 0,109CD.en_US
dc.format.medium73 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhong cách lãnh đạoen_US
dc.subjectHiệu quả công việcen_US
dc.subjectCông chứcen_US
dc.subjectLeadership styleen_US
dc.subjectWork efficiencyen_US
dc.subjectOfficeren_US
dc.titleNghiên cứu tác động của phong cách lãnh đạo đến hiệu quả làm việc của công chức tại tỉnh Tiền Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Statistics = Thống kê kinh tếen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.