Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63121
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Công Khảien_US
dc.contributor.authorThavisouk Savengvilayen_US
dc.date.accessioned2022-02-25T03:54:37Z-
dc.date.available2022-02-25T03:54:37Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011704-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033339~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63121-
dc.description.abstractLuận văn đã nêu lên được các khái niệm khác nhau về động lực phụng sự công của cán bộ, công chức, các nghiên cứu liên quan đến động lực phụng sự công, đã xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực phụng sự công. Chương này cũng đã giải thích về các nhân tố tác động đến động lực phụng sự công của cán bộ, công chức cùng với các nghiên cứu liên quan, từ đó có cơ sở để hình thành các biến quan sát cấu thành để đo lường động lực phụng sự công ở từng nhân tố ảnh hưởng đến động lực phụng sự công của cán bộ, công chức. Nghiên cứu từ cơ sở lý luận, mô hình nghiên cứu, thông qua các nguồn dữ liệu thứ cấp là kết quả các nghiên cứu trước đây, các bài viết, tham luận trên báo, tạp chí, web, tác giả đã đưa ra giả thiết nghiên cứu với 6 biến độc lập. Trình bày thiết kế nghiên cứu và xây dựng bảng câu hỏi, hệ thống lại các phương pháp phân tích được sử dụng trong đề tài như phương pháp so sánh, kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Conbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính bội, phương pháp thống kê mô tả. Phân tích mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến động lực phụng sự công, cho thấy, để gia tăng động lực phụng sự công của các cán bộ, công cán bộ cán bộ Bộ Ngoại giao Lào. Kết quả nghiên cứu các hệ số của các biến độc lập đều cho thấy có hệ số hồi quy dương, và sig nhỏ hơn 0.05 nên các biến độc lập VTLD, CNDG, MTRR, CSDN, TCCV, DKLV có ý nghĩa và chứng minh cho giải thuyết mô hình của tác giả. Giá trị kiểm định VIF tại Bảng 4.17 đều nằm trong khoảng từ 1 đến 1.1 nên có thể kết luận là không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập. Theo kết quả hồi quy, mô hình hồi quy của đề tài được xác định: DLPS = 0.441*CNDG + 0.350*TCCV + 0.338*VTLD + 0.229*MTRR + 0.173*DKLV + 0.113*CSDN. Phương trình hồi quy cho thấy mức độ ảnh hưởng như thế nào của các biến độc lập CNDG, TCCV, VTLD, MTRR, DKLV, CSDN lên biến phụ thuộc DLPS – động lực phụng sự công của cán bộ, công chức tại Bộ Ngoại giao Lào. Hệ số β = 0.441 có nghĩa nếu tăng 1 đơn vị CNDG (Công nhận sự đóng góp cá nhân) sẽ làm tăng 0.441 DLPS (Động lực phụng sự công) của cán bộ, công chức tại Bộ Ngoại giao Lào trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Hệ số β = 0.350 có nghĩa nếu tăng 1 đơn vị TCCV (Quyền tự chủ trong công việc) sẽ làm tăng 0.350 DLPS (Động lực phụng sự công) của cán bộ, công chức tại Bộ Ngoại giao Lào trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Hệ số β = 0.338 có nghĩa nếu tăng 1 đơn vị VTLD (Vai trò người lãnh đạo) sẽ làm tăng 0.338 DLPS (Động lực phụng sự công) của cán bộ, công chức tại Bộ Ngoại giao Lào trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Hệ số β = 0.229 có nghĩa nếu tăng 1 đơn vị MTRR (Mục tiêu rõ ràng) sẽ làm tăng 0.229 DLPS (Động lực phụng sự công) của cán bộ, công chức tại Bộ Ngoại giao Lào trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Hệ số β = 0.173 có nghĩa nếu tăng 1 đơn vị DKLV (Môi trường làm việc) sẽ làm tăng 0.173 DLPS (Động lực phụng sự công) của cán bộ, công chức tại Bộ Ngoại giao Lào trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Hệ số β = 0.113 có nghĩa nếu tăng 1 đơn vị CSDN (Chính sách đãi ngộ) sẽ làm tăng 0.113 DLPS (Động lực phụng sự công) của cán bộ, công chức tại Bộ Ngoại giao Lào trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Trong đó, 3 yếu tố Công nhận sự đóng góp cá nhân, Quyền tự chủ trong công việc và. Vai trò người lãnh đạo có ảnh hưởng mạnh đến Động lực phụng sự công của cán bộ, công chức ở các Đại sứ quán thuộc Bộ Ngoại giao Lào.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhụng sự côngen_US
dc.subjectBộ ngoại giao Làoen_US
dc.subjectMôi trường làm việcen_US
dc.subjectLãnh đạoen_US
dc.subjectChính sách đãi ngộen_US
dc.subjectCông nhận đóng góp cá nhânen_US
dc.subjectQuyền tự chủen_US
dc.subjectMục tiêu rõ ràngen_US
dc.subjectPublic serviceen_US
dc.subjectMinistry of Foreign Affairs of Laosen_US
dc.subjectEnvironmental worken_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectRemuneration policyen_US
dc.subjectRecognition of individual contributionsen_US
dc.subjectAutonomyen_US
dc.subjectGoal bindingen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến động lực phụng sự công của cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao Làoen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (by Coursework) = Quản lý công (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.