Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63190
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Dương Thị Bình Minhen_US
dc.contributor.authorLê Thị Diễm Thúyen_US
dc.date.accessioned2022-03-08T08:22:40Z-
dc.date.available2022-03-08T08:22:40Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63190-
dc.description.abstractHoạt động thanh tra thuế hiện nay có vai trò hết sức trọng yếu trong việc tạo sự cân bằng thực hiện nghĩa vụ thuế, nâng cao tính tuân thủ thực thi pháp luật thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước, tạo môi trường hoạt động, sản xuất lành mạnh giữa các doanh nghiệp (DN) trong nền kinh tế nhưng không làm cản trở đến quá trình hội nhập quốc tế, giúp cho cơ quan thuế quản lý xem xét tính đúng đắn các tình huống nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho những nhiệm vụ đã đề ra. Tuy nhiên, hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế vẫn còn một số hạn chế cần phải được cải tiến để đổi mới và hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng yêu cầu hiện tại. Do đó, tác giả đã chọn đề tài: “Phân tích hoạt động thanh tra thuế và sự tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Mục đích thực hiện đề tài: thông qua phân tích hoạt động thanh tra thuế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của hoạt động thanh tra thuế đến hành vi vi phạm về kê khai thuế, nộp thuế của doanh nghiệp. Từ đó tác giả đề xuất các giải pháp tăng cường thanh tra thuế và nâng cao mức độ tuân thủ thuế của DN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Để thực hiện mục đích trên tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, thống kê mô tả. Kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều nhân tố tác động đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tác động của hoạt động thanh tra không những có tác động đến tuân thủ thuế của doanh nghiệp đã được thanh tra lẫn các doanh nghiệp chưa được thanh tra có quy mô, ngành nghề tương đồng làm giảm số tiền vi phạm thuế và làm giảm hành vi vi phạm về kê khai thuế, nộp thuế.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThanh tra thuếen_US
dc.subjectTuân thủ thuếen_US
dc.subjectTax inspectionen_US
dc.subjectTax complianceen_US
dc.subjectBa Ria - Vung Tauen_US
dc.subjectBà Rịa - Vũng Tàuen_US
dc.titlePhân tích hoạt động thanh tra thuế và tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.