Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55314
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thanh Phongen
dc.contributor.authorCao Hồng Phúcen
dc.date.accessioned2017-09-18T08:29:14Z-
dc.date.available2017-09-18T08:29:14Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.otherBarcode:1000000978-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024714~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55314-
dc.descriptionFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
dc.description.abstractHiệu quả trong hoạt động ngân hàng luôn là vấn đề được các nhà quản trị ngân hàng quan tâm hàng đầu vì hoạt động ngân hàng hiệu quả sẽ góp phần tạo ra lợi nhuận bền vững thúc đẩy ngân hàng phát triển, đủ sức cạnh tranh trong môi trƣờng hội nhập quốc tế. Thu nhập lãi cận biên là chỉ tiêu thể hiện hiệu quả hoạt động trong ngân hàng vì nó thường chiếm 70 – 85% tổng thu nhập của ngân hàng. Tỷ lệ này càng cao thể hiện lợi nhuận của ngân hàng càng lớn. Tuy nhiên, trong giai đoạn gần đây, tỷ lệ này này có xu hướng thấp và giảm dần. Qua đề tài nghiên cứu “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của NHTM Việt Nam” với phương pháp FGLS, tiến hành nghiên cứu trên 24 NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015, kết quả chỉ ra rằng các biến đặc trưng của ngân hàng có tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên đó là quy mô tài sản (LOGSIZE), chi phí hoạt động (OP), quy mô vốn chủ sở hữu (CAP), chi phí lãi ẩn (IP) và yếu tố vĩ mô tác động là tỷ lệ lạm phát (INF), tất cả đều có tác động cùng chiều đối với tỷ lệ thu nhập lãi cận biên. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất những kiến nghị mang tính tổng quát, nền tảng cho hệ thống ngân hàng Việt Nam nhằm nâng cao thu nhập lãi cũng nhƣ hiệu quả hoạt động cho khối NHTM. Với sự hạn hẹp về thời gian cũng như hiểu biết của tác giả, tác giả cũng đề cập đến một số hạn chế của đề tài và đề xuất kiến nghị hướng nghiên cứu để tiếp tục phát triển bài nghiên cứu theo hướng hoàn thiện hơn.en
dc.format.medium75 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectNgân hàngen
dc.subjectBankingen
dc.subjectLãi suấten
dc.subjectInterest rateen
dc.titlePhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của ngân hàng thương mại Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.33 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.