Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55746
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Bích Liênen
dc.contributor.authorĐinh Thị Kim Hiềnen
dc.date.accessioned2017-10-21T08:01:18Z-
dc.date.available2017-10-21T08:01:18Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002547-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025417~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55746-
dc.descriptionChuyên ngành: Kế toánen
dc.description.abstractTrong điều kiện thị trường ERP phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu rộng đến công tác kế toán thì việc xây dựng một hệ thống thông tin kế toán hữu hiệu đang trở thành nhu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp sử dụng ERP. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu và lý thuyết liên quan, tác giả đã đề xuất một mô hình nghiên cứu các nhân tố ở giai đoạn triển khai ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng ERP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm sáu nhân tố: (1) Sự hỗ trợ từ nhà quản lý, (2) Kiến thức của nhà quản lý, (3) Sự tham gia của người sử dụng hệ thống, (4) Kinh nghiệm và năng lực của đội dự án, (5) Văn hóa doanh nghiệp,(6) Đào tạo và huấn luyện. Dựa vào mô hình nghiên cứu, tác giả tiến hành khảo sát nhằm làm cơ sở kiểm định và giải thích mô hình. Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu gồm có nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua tham khảo ý kiến chuyên gia nhằm điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ các biến quan sát cho thang đo. Nghiên cứu định lượng được thiết kế với dữ liệu thu thập thông qua bảng câu hỏi nghiên cứu chính thức với mẫu n=242. Dữ liệu được phân tích thông qua phần mềm SPSS 20.0 Kết quả trích xuất các biến quan sát thông qua phân tích nhân tố khám phá EFA và kiểm định các thành phần thông qua hệ số đánh giá Cronbach Alpha cho kết quả thang đo đạt độ tin cậy với 26 biến quan sát (loại 1 biến TG4 vì có hệ số tải nhân tố nhở hơn 0.5) được phân thành 06 nhóm biến độc lâp tương xướng với 06 nhân tố không thay đổi so với mô hình nghiên cứu đề xuất: Sự hỗ trợ từ nhà quản lý, Kiến thức của nhà quản lý, Sự tham gia của người sử dụng hệ thống, Kinh ghiệm và năng lực của đội dự án, Văn hóa doanh nghiệp, Đào tạo và huấn luyện. Sáu biến độc lập trên cùng với một biến phụ thuộc (Sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng ERP) được đưa vào phân tích hồi quy bội để xem xét sự tác động của từng nhân tố và mức độ tác động như thế nào. Kết quả phân tích hồi quy bội cho thấy mô hình phân tích là phù hợp, các nhân tố đều tác động dương. Trong đó nhân tố Đào tạo và huấn luyện có tác động mạnh nhất(β = 0.532), kế đến là Sự tham gia của người sử dụng hệ thống, Sự hỗ trợ từ nhà quản lý, Kinh nghiệm và năng lực của đội dự án, Văn hóa doanh nghiệp, Kiến thức của nhà quản lý(β = 0.134). Nếu tăng giá trị của một trong bất kỳ sáu nhân tố sẽ làm tăng giá trị của biến Sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng ERP. Để kiểm định sự khác biệt của các biến định tính trong trong đánh giá sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng ERP, tác giả sử dụng phương pháp kiểm định T-test và Oneway Anova. Kết quả phân tích cho thấy không có sự khác biệt trong đánh giá giữa thời gian sử dụng ERP, nhưng có khác biệt giữa giới tích và loại hình doanh nghiệp của đối tượng khảo sát. Như vậy, các doanh nghiệp sử dụng ERP cũng như nhà cung cấp ERP có thể tác động đến Sự thành công của hệ thống thông tin kế toán thông qua việc tác động từng nhân tố Sự hỗ trợ từ nhà quản lý, Kiến thức của nhà quản lý, Sự tham gia của người sử dụng hệ thống, Kinh nghiệm và năng lực của đội dự án, Văn hóa doanh nghiệp, Đào tạo và huấn luyện nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng sử dụng ERP.en
dc.format.medium93 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectHệ thống thông tin kế toánen
dc.subjectAccounting information systemen
dc.titleCác nhân tố ở giai đoạn triển khai ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minhen
dc.typeMaster's Thesesen
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.