Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57086
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Phướcen
dc.contributor.authorNguyễn Đỗ Ngọc Phúen
dc.date.accessioned2018-03-14T00:38:09Z-
dc.date.available2018-03-14T00:38:09Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004466-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57086-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026560~S1-
dc.description.abstractQua quá trình nghiên cứu từ lúc bắt đầu đưa ra vấn đề nghiên cứu đến việc kế thừa các cơ sở lý thuyết, bằng các phương pháp nghiên cứu thích hợp tác giả đã kiểm định được mô hình với các giả thuyết ban đầu. Từ đó đạt được mục tiêu đã đề ra và trả lời được các câu hỏi nghiên cứu ban đầu. Sau khi phân tích các nhân tố có tác động đến sự lựa chọn phần mềm kế toán là: yêu cầu của người sử dụng phần mềm, tính năng của phần mềm, độ tin cậy của nhà cung cấp phần mềm, khả năng hỗ trợ doanh nghiệp của nhà cung cấp phần mềm, giá phí phần mềm, dịch vụ sau bán hàng, với kích thước mẫu là 165 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Huyện Củ Chi thì có ý nghĩa thống kê ở mức là 0,05. Kết quả hồi quy với mối quan hệ giữa biến phụ thuộc, độc lập và mức độ tác động được sắp xếp từ cao đến thấp như sau: LC = 0,491 TN + 0,485YC + 0,386GP + 0,275TC + 0,227KN + 0,116DV (Trong đó LC: Sự lựa chọn phần mềm kế toán; thứ tự nhân tố tác động: Tính năng của phần mềm (TN), Yêu cầu của người sử dụng (YC), Giá phí của phần mềm (GP), Độ tin cậy của nhà cung cấp (TC), Khả năng hỗ trợ của doanh nghiệp (KN), Dịch vụ sau bán hàng (DV).-
dc.format.medium67 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectKế toán-
dc.subjectPhần mềm kế toán-
dc.subjectAccounting-
dc.subjectAccounting software-
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp - nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp địa bàn Huyện Củ Chien
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityAccounting = Kế toánen
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.57 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.