Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58636
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Cẩm Trangen_US
dc.contributor.authorLâm Hồ Phương Uyênen_US
dc.date.accessioned2019-03-11T07:17:40Z-
dc.date.available2019-03-11T07:17:40Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006512-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028948~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58636-
dc.description.abstractMục đích nghiên cứu là để kiểm định mức độ ảnh hưởng của nguyên tắc thận trọng trong kế toán và tác động của nó đến giá trị hợp lý của các công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh. Tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu phù hợp với các biến kiểm soát là Tổng tài sản(TA), Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E), Tỷ lệ chi trả cổ tức (DPO), Tỷ suất tài sản cố định(FA), bên cạnh đó tác giả cũng tìm kiếm sự ảnh hưởng của việc cập nhật chế độ kế toán (CDKT) đến giá trị hợp lý của doanh nghiệp. Tác giả tiến hành các kiểm định cần thiết để lựa chọn mô hình hồi quy phù hợp cho dữ liệu bao gồm: Pool OLS, FEM và REM. Sau khi thực hiện các kiểm định F test để lựa chọn giữa mô hình Pool OLS và FEM, kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình FEM và REM, kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến, tự tương quan và phương sai sai số không đổi, tác giả cũng sử dụng thêm phương pháp FGLS để khắc phục khuyết tật của mô hình nhằm đưa ra kết quả ước lượng phù hợp nhất: Nguyên tắc thận trọng trong kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc tăng giá trị hợp lý của các công ty niêm yết, tính thận trọng có tác động cùng chiều đến giá trị hợp lý của các công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh với mức ý nghĩa 1%; Các yếu tố Tổng tài sản, Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, Tỷ lệ chi trả cổ tức là một trong những yếu tố quan trọng có tác động cùng chiều đến giá trị hợp lý của các công ty. Tổng tài sản, Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, Tỷ lệ chi trả cổ tức càng cao sẽ có tác động trực tiếp làm tăng giá trị hợp lý của doanh nghiệp; Yếu tố Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu có tác động ngược chiều đến giá trị hợp lý của doanh nghiệp với mức ý nghĩa 1% cho thấy sự gia tăng tỷ lệ nợ dẫn đến giảm giá trị hợp lý của công ty; Yếu tố Cập nhật chế độ kế toán có tác động ngược chiều đến giá trị hợp lý của doanh nghiệp với mức ý nghĩa 5% cho thấy việc cập nhật chế độ kế toán mới từ năm 2015 dẫn đến giảm giá trị hợp lý của công ty; Yếu tố tỷ suất tài sản cố định trên tổng tài sản có ảnh hưởng ngược chiều đến giá trị hợp lý của doanh nghiệp nhưng không có ý nghĩa thống kê cho thấy tỷ suất tài sản cố định trên tổng tài sản không có tác động đến giá trị hợp lý của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cung cấp cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư có cái nhìn chi tiết hơn về tác động của nguyên tắc thận trọng trong việc xác định giá trị hợp lý là cùng chiều hay ngược chiều để từ đó có các giải pháp và chính sách phù hợp để tăng độ tin cậy và trung thực về giá trị của các công ty.en_US
dc.format.medium61 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCorprate financeen_US
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.titleTác động của nguyên tắc thận trọng đến giá trị hợp lý của các công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.