Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59227
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Đăng Minhen_US
dc.date.accessioned2019-09-05T04:17:20Z-
dc.date.available2019-09-05T04:17:20Z-
dc.date.issued2019-02-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=e35c3b57-7ec3-4236-8894-13e343255f2f-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59227-
dc.description.abstractMục đích của nghiên cứu này là xây dựng một mô hình ra quyết định quản trị khoa học, hỗ trợ quá trình ra quyết định đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam một cách khoa học và hiệu quả. Mô hình đề xuất được xây dựng trên nền tảng lý luận của mô hình ra quyết định quản trị theo tư duy Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam và từ kết quả nghiên cứu thực tiễn hoạt động ra quyết định đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam tại doanh nghiệp hiện nay. Nghiên cứu có giá trị tham khảo cho các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu về quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chungen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Áen_US
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.30(2)en_US
dc.subjectRa quyết định quản trịen_US
dc.subjectĐổi mới công nghệen_US
dc.subjectQuản trị tinh gọn made in Vietnamen_US
dc.titleXây dựng mô hình ra quyết định đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp Việt Namen_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.format.firstpage5en_US
dc.format.lastpage25en_US
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.languageiso639-1vi-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeJournal Article-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.