Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60061
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ Xuân Hướngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Đứcen_US
dc.contributor.authorLê Nhật Hạnhen_US
dc.date.accessioned2020-04-27T03:46:32Z-
dc.date.available2020-04-27T03:46:32Z-
dc.date.issued2019-12-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=c1f980e0-97db-4381-9b0c-ed91ea653a81-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60061-
dc.description.abstractHành vi công dân tổ chức của giảng viên là những hành vi tự nguyện vượt ra ngoài yêu cầu của nghĩa vụ và trách nhiệm trong công việc được phân công, đây chính là yếu tố then chốt thúc đẩy giảng viên hoàn thiện vai trò là nhà giáo, nhà khoa học và nhà cung ứng dịch vụ giáo dục cho cộng đồng. Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm kiểm định tác động tích cực của phong cách lãnh đạo chuyển dạng, cam kết về khía cạnh cảm xúc và sự vượt qua cái tôi đến hành vi công dân tổ chức của giảng viên. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 333 giảng viên đang công tác tại một số trường đại học của Việt Nam. Mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (Partial Least Square – Structural Equation Model) được sử dụng để kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu và các giả thuyết. Kết quả nghiên cứu cho thấy phong cách lãnh đạo chuyển dạng có ảnh hưởng tích cực mạnh mẽ đến hành vi công dân tổ chức thông qua việc thúc đẩy cam kết về khía cạnh cảm xúc và nuôi dưỡng giá trị vượt qua cái tôi. Nghiên cứu có những đóng góp quan trọng về mặt học thuật và hàm ý quản trị cho các nhà lãnh đạo và quản lý giáo dục.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Áen_US
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.30(12)en_US
dc.subjectHành vi công dân tổ chứcen_US
dc.subjectPhong cách lãnh đạo chuyển dạngen_US
dc.subjectCam kết về khía cạnh cảm xúcen_US
dc.subjectSự vượt qua cái tôien_US
dc.titleHành vi công dân tổ chức của giảng viên đại học ở Việt Nam: vai trò của phong cách lãnh đạo chuyển dạng, cam kết về khía cạnh cảm xúc và sự vượt qua cái tôien_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.format.firstpageN/Aen_US
dc.format.lastpageN/Aen_US
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairetypeJournal Article-
item.languageiso639-1vi-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.