Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62422
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Ngọc Toànen_US
dc.contributor.authorLê Hoàng Thànhen_US
dc.date.accessioned2021-09-08T13:17:20Z-
dc.date.available2021-09-08T13:17:20Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62422-
dc.description.abstractThực tế công tác tại Công ty Cổ phần Bao bì Phú Khương, tác giả nhận thấy trong giai đoạn nghiên cứu từ năm 2016 đến năm 2019, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giảm mạnh điều này ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của công ty, tiếp đó, với những quy định mới trong hoạt động của các doanh nghiệp bao bì liên quan đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đòi hỏi công ty phải cập nhật liên tục để thực hiện đúng các quy định. Từ đó cho thấy việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Phú Khương là rất cần thiết, qua đó giúp công ty đảm bảo đạt được các mục tiêu của mình liên quan đến hiệu quả hoạt động, tuân thủ quy định của pháp luật và nâng cao chất lượng thông tin báo cáo. Qua nghiên cứu, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, luận văn đã giải quyết được mục tiêu nghiên cứu đặt ra. Luận văn đã đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ và nhận diện các điểm còn tồn tại, theo đó các tồn tại được xác định như công ty chưa xây dựng được bảng mô tả công việc cho từng vị trí chức năng; công ty vẫn chưa áp dụng các phương tiện dự báo, phân tích dữ liệu quá khứ, rà soát các hoạt động, thực hiện đánh giá trong, đánh giá ngoài từ đó xác định các rủi ro và đề xuất biện pháp đối phó phù hợp, chưa ban hành chính sách quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cá nhân, phòng/ban; chưa xây dựng được kênh thông tin từ cấp dưới lên cấp trên hiệu quả như chưa cho phép nhân viên được trực tiếp ý kiến, báo cáo các sai phạm; cuối cùng, về giám sát, công ty chưa xây dựng các báo cáo tổng hợp thông tin phản hồi về khiếm khuyết của hệ thống kiểm soát nội bộ. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng kiểm chứng được những nguyên nhân dẫn đến các tồn tại này gồm. Cuối cùng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế từ đó hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Phú Khương liên quan đến năm thành phần của hệ thống gồm môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát.en_US
dc.format.medium84 tren_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectMôi trường kiểm soáten_US
dc.subjectĐánh giá rủi roen_US
dc.subjectHoạt động kiểm soáten_US
dc.subjectThông tin và truyền thôngen_US
dc.subjectGiám sáten_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.subjectControl environmenten_US
dc.subjectRisk assessmenten_US
dc.subjectControl activitiesen_US
dc.subjectInformation and communicationen_US
dc.subjectMonitoringen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bao bì Phú Khươngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.