Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63371
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Mai Thị Hoàng Minhen_US
dc.contributor.authorTrương Quế Hạnhen_US
dc.date.accessioned2022-03-28T07:06:03Z-
dc.date.available2022-03-28T07:06:03Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63371-
dc.description.abstractMục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank Tiền Giang nhằm xác định các vấn đề khó khăn, vướng mắc của kiểm soát nội bộ trong quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại đơn vị cùng với những nguyên nhân của các hạn chế này. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ quy trình cho vay kiểm soát nội bộ tại Vietcombank Tiền Giang. Khi thực hiện nghiên cứu đề tài, luận văn đã sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. Phương pháp điều tra xã hội học được thực hiện đối với 65 cán bộ của Chi nhánh nhằm thu thập dữ liệu sơ cấp. Các phương pháp xử lý dữ liệu được sử dụng gồm: phương pháp thống kê; phương pháp phân tích và tổng hợp; phương pháp so sánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank Tiền Giang đã thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân. Bên cạnh các kết quả đạt được, một số hạn chế đang tồn tại trong quy trình đánh giá rủi ro, môi trường kiểm soát, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát các kiểm soát. Đề tài đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế gồm: hoàn thiện môi trường kiểm soát; đổi mới chương trình hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát; hoàn thiện hệ thống thông tin và truyền thông; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát các kiểm soát.en_US
dc.format.medium122 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectLending processen_US
dc.subjectIndividual customersen_US
dc.subjectVietcombanken_US
dc.subjectQuy trình cho vayen_US
dc.subjectKhách hàng cá nhânen_US
dc.titleHoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.