Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63458
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Huỳnh Lợien_US
dc.contributor.authorNguyễn Dương Phongen_US
dc.date.accessioned2022-04-04T02:56:33Z-
dc.date.available2022-04-04T02:56:33Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011940-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033569~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63458-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu là đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ứng dụng kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (Activity-Based Costing) - Nghiên cứu ở các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết và các nghiên cứu trước, tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu gồm có 6 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc. Trong nghiên cứu này tác giả kết hợp cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng, kết quả của phương pháp nghiên cứu định tính giúp tác giả xây dựng thang đo cho các biến trong mô hình gồm 25 biến quan sát. Với phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả sử dụng dữ liệu sơ cấp thu được từ việc gửi bảng câu hỏi khảo sát đến 250 cá nhân hiện đang làm việc tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thu về được 220 phiếu khảo sát hợp lệ. Sau đó, tác giả thực hiện phân tích dữ liệu: kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích mô hình hồi quy đa biến với sự hỗ trợ từ phần mềnm SPSS 20.0. Kết qủa của nghiên cứu cho thấy cả 6 nhân tố đều có sự ảnh hưởng đến ứng dụng kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (Activity-Based Costing) tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo thứ tự giảm dần như sau: (1) Sự cạnh tranh, (2) Huấn luyện và đào tạo, (3) Sự hỗ trợ và tham gia của quản lý cấp cao, (4) Chất lượng của hệ thống công nghệ thông tin, (5) Mức độ quan trọng của thông tin chi phí, (6) Quy mô. Từ đó tác giả đưa ra hàm ý nghiên cứu đến các đối tượng liên quan để thúc đẩy việc ứng dụng kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (Activity-Based Costing) tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để hướng đến phát triển bền vững.en_US
dc.format.medium89 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectActivity-Based Costingen_US
dc.subjectKế toán quản trịen_US
dc.subjectBệnh việnen_US
dc.subjectManagement accountingen_US
dc.subjectHospitalen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng hệ thống kế toán dựa trên cơ sở hoạt động (activity-based costing) nghiên cứu ở các bệnh viện trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.